لیدی ال

 

آنت خود را عقب کشید، یک بار دیگر به چهره ی مفتون آرمان نگریست و آه عمیقی کشید. فکر کرد: خدا نبایستی دشمنانش را این همه زیبا بیافریند، این کار درست نیست. یک دفعه به نظرش رسید که این صورت جذاب، پریده رنگ و غمگین از آنِ شاعری حقیقی است که از پشت میله های زندان دیده می شود. چه بی عدالتی بزرگی! این بی رحمی آرمان بود که آنت را وامی داشت تا با او چنین کند، مجبورش می کرد که دست به چنین کار هولناکی بزند – آنت هیچ وقت او را نمی بخشد؛ هیچ وقت، تا زمانی که زنده است.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید